Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 5 juni 2012

Trainers schetsen bedenkelijk beeld over kwaliteit van het Nederlands functioneringsgesprek

Bron: www.hetfunctioneringsgesprek.nl
Opinie-onderzoek 2012, hetfunctioneringsgesprek.nl

Nederlandse organisaties en leidinggevenden zijn wat betreft de functioneringsgesprekken nog lang niet uitgeleerd. Ons opinie-onderzoek, gehouden onder de 65 bekendste trainings- en opleidingsbureau’s van Nederland, wijst dat uit. 18% van de bureau’s deelden via een enquête met ons hun ervaringen en bevindingen bij Nederlandse organisaties.

Kwaliteitsniveau en het imago verdienen aandacht

De kwaliteit van klassieke functioneringsgesprekken in Nederland is “routinematig” of zelfs “verspillend”. Althans dat vinden de meeste trainers en opleiders in die gesprekken. Ruim 67% van hen geeft dat in het gehouden opinie-onderzoek aan. Te vaak bemerken ze dat de opofferingen niet opwegen tegen de baten van het houden van die gesprekken of dat er juist te weinig opgeofferd wordt om werkelijke waarde te creëren. Slechts iets meer dan 20% noemt de gespreksronden in Nederland wel “hoogwaardig” van kwaliteit.

Grote en kleine bureau’s verschillen sterk van mening

Trainers, die werkzaam zijn bij de kleinere bureau’s in Nederland, spreken zich milder uit over het kwaliteitsniveau van de gesprekken dan hun collega’s bij de grotere bureau’s.Circa 60% noemt ze “routinematig” van karakter. De “belevingswerelden” blijken significant te verschillen. De kleinere organisaties, met minder dan 5 werknemers, deden hun ervaren vooral op in het bedrijfsleven waar ze actief zijn (80%), de grotere bureau’s bij het bedrijfsleven én overheidsinstanties. Die laatste groep ervaart zowel het beste (hoogwaardig) als het slechtste (verspillend) maar waren ook minder uitgesproken. Iets meer dan 35% onthield zich van een mening.

(Be)dreigend imagoprobleem of niet?

Het kwaliteitsprobleem zou zijn weerslag moeten vinden in het imago van het beladen fenomeen dat jaarlijks meer dan 4,1 miljoen keer plaatsvindt in Nederland. De Nederlandse trainer vond in 56% van de gevallen dat er “(zeer zeker) wel sprake is van "een imagoprobleem onder de belangengroepen die het draagvlak ervoor ondermijnt”. 44% vond dit niet het geval.
De meeste trainers en opleiders erkenden in ons opinie-onderzoek dat het Nederlandse functioneringsgesprek een kwaliteitsprobleem heeft. De professionals werden ook bevraagd naar verbeterpunten en mogelijke oplossingen. Hier volgen de opvattingen en adviezen van de leer- en oefenmeesters voor leidinggevend Nederland.

Verwachtingen botsen aan de gesprekstafel

Oud onderzoek toont aan dat leidinggevenden en werknemers anders denken over het nut van functioneringsgesprekken. 95% van de leidinggevenden ervaart functioneringsgesprekken als nuttig en leerzaam, terwijl 29% van de werknemers hier serieuze kanttekeningen bij plaatst. In ons opinie-onderzoek gaven de leermeesters als reden hiervoor aan dat met name de “verwachtingskloof” van die gesprekken (43%) en de “opvolgingsproblematiek”(38%) bijdragen aan dit verschil in het ervaren nut. In de aansturing van werknemers ontstaat volgens 14% al het probleem. Nog steeds worden er werknemers in functioneringsgesprekken afgerekend op criteria die nooit of onvoldoende goed aan hen gecommuniceerd zijn. Bij werknemers komt dit de kwaliteitsbeleving van die gesprekken niet ten goede.

Valkuilen: monologen, onderpositionering en passiviteit ....

Vragend naar de bekendste valkuilen voor managers in functioneringsgesprekken, antwoordden de trainers dat dit vaak toch “het gebrek aan gespreksvaardigheden” zijn. Een kleine 43% constateert dat leidinggevenden neigen naar het voeren van een monoloog over iemands functioneren, terwijl juist sprake moet zijn van een leerzame dialoog tussen de gesprekspartners. Ook “onderpositionering” van het gesprek wordt genoemd (28,8%). Onderschatting van de moeilijkheid met als gevolg een te lichtzinnige voorbereiding van managers zorgen voor problemen. Hekkensluiters vormen het “gebrek aan opvolging in concrete acties” van het gesprek en het in verleiding raken toch “waardeoordelen over iemands functioneren uit te spreken”. In iets meer dan 14% van de gevallen merkte men die aan als dé valkuil.

Kunnen luisteren is de “kerncompetentie”

Een professioneel functioneringsgesprek voeren is eigenlijk ook echt een vak apart. Onbewust en onbedoeld kan er veel fout gaan met aanzienlijke gevolgschade voor werk en klantrelaties. Het kent zoveel verschillende facetten en vereist op die gebieden ook zoveel knowhow. Als leidinggevende moet je die in de loop der jaren maar eigen zien te maken. Vooral het kunnen “luisteren” naar werknemers wordt als de belangrijkste vaardigheid beschouwd voor een goede gespreksvoering (71%). Dit maakt ook situationeel leiderschap makkelijker. Die vorm van people-management wordt steeds meer geadviseerd in de werkomgeving 2.0.

Stress top-3 van managers

Algemeen bekend is dat relatief veel leidinggevenden ook tegen het houden van functioneringsgesprekken opzien. Behalve de factor tijd, bemerken trainers in evenredige mate dat deze leidinggevenden “vaak hun medewerkers onvoldoende kennen” en dat ze omwille van de werkrelatie ervoor terugdeinzen “confrontaties” aan te gaan (28,6%). Ook de afwezigheid van middelen om werknemers verder te kunnen ontwikkelen, blijkt volgens hen een “hot item” (14,3%). Ook vinden de experts dat sommige leiders sterk twijfelen aan de acceptatie van hun rol die ze moeten innemen in het functioneringsgesprek (14,3%).

Het advies: beter voorbereiden, vaker doen

En wat vinden de trainers en opleiders het allerbeste advies wat men leidinggevend Nederland geven kan? “Bereid elk functioneringsgesprek voor!”, antwoordt de helft van alle respondenten. Ook het vaker houden van die gesprekken per jaar adviseert men. Thans vinden ze nog maar relatief weinig plaats. Gemiddeld genomen krijgt een medewerker 1,2 beoordelings of functioneringsgesprekken per jaar. Voor werkelijk goed performance en personeelsmanagement is dat toch te karig. Bovendien laat men kansen liggen om samen professioneel te groeien.Geen opmerkingen:

Een reactie posten