Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

woensdag 15 februari 2012

Nieuwe regels personeelskorting

Onder de huidige regelgeving voor vrije vergoedingen en verstrekkingen bestaat de mogelijkheid om aan uw werknemers een korting te geven bij de aankoop van producten uit uw eigen bedrijf. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze korting niet tot het loon gerekend. Dit geldt eveneens voor de vergoedingen die overeenkomen met de personeelskorting.

• Voorwaarden personeelskorting onder huidige regels
• De nieuwe Werkkostenregeling
• Tijdig arbeidsvoorwaarden toetsen aan WKR

Voorwaarden
De voorwaarden die hieraan worden gesteld zijn als volgt:
- De korting mag ten hoogste 20 procent bedragen van de waarde in het economisch verkeer;
- De korting mag per werknemer per kalenderjaar maximaal 500 euro bedragen;
- De korting moet worden gegeven over branche-eigen producten van uw onderneming.

Het is belangrijk dat u de korting per product vaststelt en dat u de grens van 20 procent niet overschrijdt. Onder “producten” worden overigens zowel goederen als diensten verstaan.

Over de waarde in het economische verkeer bestaan veel discussies. U kunt echter uitgaan van de laagste consumentenprijs. Dit is een belangrijk aandachtspunt omdat, indien u bijvoorbeeld een actie heeft waarbij u 20 procent kassakorting geeft gedurende een bepaalde periode, u kunt uitgaan van een lager bedrag als waarde in het economisch verkeer.

Voorbeeld:
Waarde product: 100 euro
Kassakorting 20%: 20 euro -/-
Aankoop voor de klant: 80 euro

De personeelskorting bedraagt: 20 procent van 80 euro is: 16 euro.

Kortingsbedragen optellen
Heeft een werknemer in twee voorgaande kalenderjaren geen korting genoten? Dan is het mogelijk de kortingsbedragen over deze perioden bij elkaar op te tellen. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld in 2010 en 2011 geen korting heeft genoten, dan mag hij in 2012 een bedrag aan korting genieten van maximaal driemaal 500 euro. De totale korting is dan 1500 euro. Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemer in de voorliggende kalenderjaren in dienst moet zijn geweest.

Personeelskorting bij Werkkostenregeling
Vanaf 2011 tot en met 2013 is het mogelijk om te kiezen voor de Werkkostenregeling (WKR). Echter, vanaf 2014 wordt de WKR verplicht. Van 2011 tot en met 2013 heeft u ieder jaar de mogelijkheid om te kiezen voor de WKR of de “oude” systematiek te blijven hanteren. De WKR houdt in dat er een nieuw systeem wordt gehanteerd ten aanzien van vrije vergoedingen en verstrekkingen
Dit heeft gevolgen voor de personeelskorting die u geeft op producten uit eigen bedrijf. In de systematiek van de WKR mag u uitgaan van een “vrije” ruimte van 1,4 procent van de fiscale loonsom. Deze vrije ruimte kunt u benutten voor een aantal onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Met de invoering van de WKR houden de oude regelingen voor vrije vergoedingen en verstrekkingen op te bestaan. Enerzijds geeft u dit als ondernemer meer vrijheid om uw arbeidsvoorwaarden in te richten, anderzijds betekent dit dat u zeer alert moet zijn op uw huidige arbeidsvoorwaardenbeleid ten aanzien van de vergoedingen en verstrekkingen, waaronder dus de personeelskorting op de producten uit uw eigen bedrijf.

Gebruikelijkheidstoets
Onder de WKR zijn er min of meer geen restricties meer ten aanzien de hoogte van de korting die u geeft aan uw werknemers. De Belastingdienst hanteert echter wel een gebruikelijkheidstoets. Deze toets houdt in dat de vergoeding/verstrekking (=korting) niet in belangrijke mate hoger mag zijn dan in overeenkomstige gevallen gebruikelijk is. De Belastingdienst hanteert deze toets om oneigenlijk gebruik van de regeling tegen te gaan. Desalniettemin adviseren wij u om onder de WKR nog steeds uit te gaan van een kortingspercentage van 20 procent. Enerzijds omdat het lastig is om aan te tonen wat gebruikelijk is en anderzijds omdat u de bedragen van de verstrekte personeelskorting onder vrije ruimte kunt brengen. Dit laatste is overigens niet verplicht. Als u de personeelskorting niet onder de vrije ruimte wilt brengen, dan wordt dit gezien als loon voor uw werknemer.

Tijdig arbeidsvoorwaarden beoordelen en toetsen aan WKR
Het is dus zeer raadzaam om op korte termijn, samen met uw loonadviseur, uw huidige arbeidsvoorwaarden te beoordelen en te toetsen aan de WKR. Onze ervaring leert dat deze beoordeling/toetsing zeer nuttig is en inzichtelijk maakt wat de mogelijke gevolgen zijn voor uw loonkosten. Nagenoeg alle vergoedingen en verstrekkingen zullen in een ander jasje worden gestoken. Dat zal u vermoedelijk een flinke besparing kunnen opleveren. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat u, door invoering van de WKR, meer moet gaan betalen omdat uw huidige arbeidsvoorwaarden van dien aard zijn, dat deze de vrije ruimte volledig benutten of deze zelfs ruim overschrijden.

Bij overschrijding van de vrije ruimte bent u een eindheffing verschuldigd van 80 procent. Iedere overschrijding van 100 euro kost u dan 80 euro aan eindheffing! Uiteraard willen wij dit samen met u voorkomen en er voor zorgen dat uw onderneming zo snel mogelijk “WKR-proof” is.

bron: businesscompleet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten