Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

donderdag 28 februari 2013

Lastig voor HRM consultants: Zzp'er met bv-tje riskeert boete van 36.000 euro


Belangenbehartiger voor zzp’ers PZO komt in actie tegen de nieuwe wet Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs). Die dwingt zzp'ers die als dga werken hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel aan te passen, als ze een bv drijven waarmee ze zichzelf uitlenen aan klanten. Ze moeten zich registreren als uitzendbureau, op basis van een wetswijziging die is bedoeld om uitzendkrachten te beschermen en malafide uitzendbureaus aan te pakken. Voor de zzp'er een hoop onnodige rompslomp, maar wel op straffe van een boete die kan oplopen tot 36.000 euro. PZO protesteert hiertegen en vraagt de Tweede Kamer om een reparatiewet.

PZO stuurt brief naar vaste commissie SZW & Kamerleden inzake de Waadi wetswijziging en de gevolgen voor zzp'ers
PZO heeft een brief gestuurd naar de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, alsmede Kamerleden, inzake de Waadi registratieplicht en de gevolgen voor zzp'ers. Op 1 juli 2012 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden binnen de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi). De doelstelling van de wetswijziging is malafide uitzendbureaus in kaart te brengen en misstanden te voorkomen.
Vanaf genoemde datum is echter iedere ondernemer die arbeidskrachten ter beschikking stelt of zich opstelt als bemiddelaar bij het tot stand brengen van een arbeidsovereenkomst tussen partijen verplicht zich te registreren bij de Kamer van Koophandel. Van het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is sprake wanneer tegen vergoeding arbeidskrachten aan een ander ter beschikking worden gesteld, waarbij de arbeidskrachten onder toezicht en onder leiding van die ander werk verrichten anders dan via een arbeidsovereenkomst. Wanneer een onderneming zich voor deze activiteiten niet bij de Kamer van Koophandel registreert, riskeert zij een boete die bij herhaling op kan lopen tot € 36.000. Een fors bedrag.

De Waadi wetswijziging, zoals deze er nu ligt, zou veel zzp'ers verplichten zich te registreren onder de Waadi. Het treft hier vooral de DGA-zzp'er nu de BV vaak de eigen DGA uitleent aan een opdrachtgever en sinds de wetswijziging onder de Waadi valt. Zzp’ers worden reeds geconfronteerd met een hoge administratieve lastendruk en dit wordt door de Waadi wetswijziging eens te meer verhoogd wanneer zzp’ers zich en masse dienen te registreren.
Voorts dient hierbij benadrukt te worden dat het te riskeren bedrag zeer fors is, zeker voor een zzp’er die geheel voor eigen rekening en risico opereert. Ook het proces van handhaving roept de nodige vragen op.

PZO is van mening dat een Reparatiewet op zijn plaats zou zijn om bovengenoemde aspecten op te lossen en het nimmer de bedoeling is geweest van de wetgever om zzp’ers en masse te verplichten zich te registreren onder de Waadi. Zoals de Waadi er nu voor ligt, wordt een grote groep zzp’ers onterecht opgezadeld met een administratieve verplichting en een arbitraire kwalificatie als uitlener van zichzelf en worden zij belemmerd in hun ondernemerschap.

De Waadi wetswijziging maakt eens te meer duidelijk dat het hanteren van verschillende definities van het zelfstandig ondernemerschap de nodige problemen en onduidelijkheden veroorzaakt. PZO pleit al langere tijd voor één eenduidige, Rijks brede, definitie van het zelfstandig ondernemerschap (voor zowel sociale- als fiscale wetgeving). De definities die gehanteerd worden onder de Waadi roepen bij PZO en haar achterban veel vragen op in relatie tot gehanteerde begrippen uit andere wet- en regelgeving. Zzp'ers herkennen zich niet in het begrip arbeidskracht nu een zzp'er geheel voor eigen rekening en risico opereert en niet als verkapte werknemer mag worden gezien.

PZO onderschrijft het oogmerk van de Waadi om bij vormen van uitlening misstanden te voorkomen, maar betreurt het feit dat de Waadi wetswijziging onnodige administratieve lasten en extra inspectie veroorzaakt voor zzp'ers, waaronder vooral de DGA-zzp'er.

Wij ondersteunen dit verzoek van harte. De wet was er niet voor bedoeld, het maakt opdrachtgveers nog eens extra angstig, alsof de VAR al niet genoeg is.... en het verhoogt de administratieve lasten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten