Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

donderdag 3 mei 2012

Er zijn heel wat verlofregelingen voor uw personeel

Ondernemers met personeel hebben te maken met verlofregelingen en een toenemende flexibilisering van werktijden. Een recente wijziging is dat personeel na het ouderschapsverlof mag vragen om een tijdelijke aanpassing van de werkweek om voor een kind te zorgen. Een overzicht van de verlofregelingen..

• Vier weken verlof voor vader en moeder bij adoptie
• Uitkering voor zwangere zelfstandigen
• Calamiteitenverlof: 1 dag per jaar

Ouderschapsverlof
Het ouderschapsverlof duurt 26 keer de wekelijks arbeidsduur en is onbetaald. Het verzoek om aangepaste werktijden na deze periode moet drie maanden voor afloop van het ouderschapsverlof bij de baas worden ingediend. De werkgever moet binnen vier weken aangeven of hij hiermee akkoord kan gaan.

Het ouderschapsverlof wordt in de toekomst flexibeler. Ouders kunnen dan in overleg met de werkgever zelf bepalen hoe het ouderschapsverlof wordt opgenomen. Dit staat in het wetsvoorstel modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden dat in augustus 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens een woordvoerder van Sociale Zaken is nog onbekend wanneer de behandeling in de Tweede Kamer plaatsvindt.

Zwangerschapsverlof
Een bekende is het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit duurt 16 weken. Het zwangere personeelslid krijgt gedurende dit verlof een 100 % dagvergoeding van het UWV. De vader krijgt twee dagen zwangerschapsverlof die door de werkgever moeten worden betaald. Overigens is het ook voor zwangere zelfstandigen mogelijk een zwangerschapsuitkering aan te vragen. Een vrouwelijke zelfstandig ondernemer heeft recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na haar zwangerschap. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). De uitkering moet uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum worden aangevraagd bij het UWV.

Adoptieverlof
Het kan voorkomen dat een werknemer een kind adopteert. Hiervoor is het adoptieverlof in het leven geroepen. De duur is vier weken voor vader en moeder en is onbetaald. De medewerker kan wel zelf bij het UWV een adoptie-uitkering aanvragen. De uitkering kan dan via de werkgever lopen of rechtstreeks aan de werknemer.

“Vraag uw werknemer wanneer hij met verlof wil gaan. Dit kan tussen de 2 weken vóór en 16 weken ná het moment dat uw werknemer het kind in zijn gezin opneemt. Vraag uw werknemer om een bewijsstuk waaruit deze datum blijkt”, geeft het UWV als tip mee.

Kortlopend zorgverloop
Een werknemer heeft de mogelijkheid voor een kortlopend en een langlopend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg aan (pleeg)kinderen, de partner of ouders te kunnen geven. De werknemer moet kortdurend zorgverlof schriftelijk of mondeling aanvragen bij de werkgever. Het verlof kan alleen worden opgenomen als de werknemer de enige is die deze zorg kan verlenen.

Een werknemer kan enkele keren per jaar een beroep doen op deze regeling. Wel is er een maximum aan gesteld. Dit zorgverlof kan maximaal twee weken per jaar duren. U betaalt minimaal 70 % van het dagloon door. Een werkgever kan met de werknemer afspreken dat de werknemer een deel van het kortdurend zorgverlof compenseert met bovenwettelijke vakantiedagen.

Langdurend zorgverlof
Langdurend zorgverlof is bedoeld voor werknemers die gedurende langere tijd voor een zieke naaste moeten zorgen. De werkgever kan dit verlof alleen weigeren als het bedrijf door het verlof ernstige problemen ondervindt.
Het langlopend zorgverlof duurt maximaal twaalf keer de helft van de wekelijkse arbeidsduur. Langlopend zorgverlof is onbetaald. Zie ook Levensloopregeling.

Calamiteitenverlof
Apart van deze regelingen is er het calamiteitenverlof. Dit is 1 dag per jaar. Deze dag moet u als werkgever doorbetalen. Calamiteitenverlof is bedoeld voor problemen in het privéleven, die onmiddellijk moeten worden opgelost. Sociale Zaken zegt hierover: “Bijvoorbeeld een gesprongen waterleiding of een ziek kind dat van school moet worden gehaald. Het calamiteitenverlof is nadrukkelijk bedoeld voor de eerste opvang van privéproblemen. Als een ouder een ziek kind van school moet halen, valt dat onder het calamiteitenverlof. Als de ouder de volgende dag thuis moet blijven om voor het kind te zorgen, valt dat onder het kortdurend zorgverlof.”

Sabbatical
Werknemers kunnen sparen voor een sabbatical. Via de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor een periode van onbetaald verlof. Bijvoorbeeld voor een sabbatical of om eerder met pensioen te gaan. In 2013 wordt de levensloopregeling vervangen door de vitaliteitsregeling. Deze kan de werknemer in overleg met de werkgever ook gebruiken voor het opnemen van zorgverlof.

gelezen op businesscompleet.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten