Personeelsgesprek.nl is een bijzonder handig softwarepakket waarmee managers en personeelszaken veel tijd en werkdruk kunnen besparen bij het voorbereiden van personeelsgesprekken.

dinsdag 6 augustus 2013

Welke Vragen mag je als baas mag stellen bij ziekmelding?

  • Als een werknemer zich ziek meldt, heb je je als werkgever aan regels te houden. Je zult best nieuwsgierig zijn naar de ziekte, maar het personeelslid hoeft wettelijk gezien niet te melden wat hij mankeert. Je mag er als baas ook niet naar vragen! Wat mag je als werkgever dan wel bij een ziekmelding vragen?

• Baas mag controleren of werknemer ziek is
• Arbodienst heeft medisch beroepsgeheim
• Zieke hoeft niet constant thuis te zijn


Als een werknemer zich ziek meldt, zal hij bij een relatief klein ongemak doorgaans vanzelf de reden van verzuim melden. Een griepje, een knallende hoofdpijn, misselijk, van die oorzaken. De meeste werknemers melden zonder problemen de reden van kort ziekteverzuim. Maar als de reden van verzuim dieper ingrijpt in je privacy, komen de zaken soms anders te liggen. Een werknemer kan er zijn redenen voor hebben dat de werkgever niet weet wat er met hem aan de hand is.


De instantie die zich in Nederland om de privacy bekommert is het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De basis waarop zijn functioneren is de Wet bescherming persoonsgegevens. Volgens het CPB mag je bij een ziekmelding de volgende vragen stellen aan een werknemer:


• het telefoonnummer waarop de werknemer is te bereiken en zijn (verpleeg)adres;

• hoe lang de ziekte vermoedelijk gaat duren;
• je lopende werkzaamheden en afspraken;
• of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (als een werknemer onder een vangnetbepaling valt, dan betaalt het UWV het loon in plaats van de werkgever);
• of je ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of je verzuim werk gerelateerd is);
• of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid (als werkgever kan je de kosten van ziekteverzuim en re-integratie mogelijk verhalen op de veroorzaker van het ongeval).

Als baas mag je dus niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte: wat de werknemer precies heeft en waar dat door komt.

Als een personeelslid hierover niets wil zeggen, dan is zal je er als werkgever mee moeten leven. Vertelt de werknemer het uit eigener beweging wat er aan de hand is, dan mag je slechts in uitzonderlijke gevallen er iets over in personeelsdossier opnemen.

Controle

Bij af en toe een kort ziekteverzuim zullen de alarmbellen bij werkgevers niet gaan rinkelen, maar als personeelsleden zich vaak en of langdurig ziek melden wil je toch op z’n minst kunnen controleren of hij wel echt ziek is. Dat mag volgens het CBP. Als een werknemer ziek is en zijn loon wordt doorbetaald dan mag je (laten) controleren of iemand daadwerkelijk ziek is.

In uitzonderlijke gevallen mag je een verdergaande controle laten uitvoeren, bijvoorbeeld door een recherchebureau. Als werkgever moet je hier een zwaarwegende reden voor hebben, zoals aanwijzingen dat iemand ergens anders aan het werk is terwijl hij zich bij jou heeft ziek gemeld.


Regels bij ziekmelding

Je mag als werkgever regels opstellen waaraan zieke personeelsleden zich moeten houden als hij zich ziek heeft gemeld. Bijvoorbeeld dat iemand op bepaalde tijdstippen thuis is, zodat de arbodienst of bedrijfsarts kan bellen of langskomen. Je mag overigens niet verlangen dat iemand constant thuis is.

Spreekuur

Verder kan je eisen dat de zieke naar het spreekuur van de arbodienst of bedrijfsarts komt, als dat mogelijk is tenminste, en dat de werknemer de arbodienst/bedrijfsarts informatie geeft over de aard en oorzaak van de ziekte. Je kunt als werkgever vervolgens niet bij de arbodienst gaan vissen wat er met de zieke werknemer aan de hand is. De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen informatie geven die noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om te beoordelen of je loon moet doorbetalen en voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Aanvullende informatie, zoals medische informatie, mag de arbodienst of bedrijfsarts alleen met uw uitdrukkelijke toestemming van de werknemer aan de werkgever doorgeven. De arbodienst/bedrijfsarts heeft namelijk medisch beroepsgeheim.


Fouten arbodienstverleners

Het CBP heeft recent nog twee arbodienstverleners op de vingers getikt omdat zij wel medische gegevens van zieke werknemers verstrekten aan de werkgever. Het ging daarbij om medische informatie die niet noodzakelijk was voor de re-integratie of begeleiding in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het geven van dergelijke gevoelige medische gegevens aan de werkgever is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

bron: BC.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten